ข้อความ รูปภาพ และเสียง ที่ปรากฎในบทเรียนที่อยู่บนระบบการเรียนการสอน e-Learning ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://e-learning.md.chula.ac.th) เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ นิสิตแพทย์ และนิสิตทุกหลักสูตร ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น กรุณาอย่านำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่

================================================================